Media

ฟิลิป เวน ขออาสาเป็นสะพานบุญ เชิญชวนท่านสมาชิกเริ่มต้นปีใหม่ 2566

กรุงเทพฯ "ฟิลิป เวน" ขออาสาเป็นสะพานบุญ เชิญชวนท่านสมาชิกเริ่มต้นปีใหม่ 2566 ด้วยสิ่งดีๆ ผ่านการส่งมอบความสุข ความแข็งแรง และสุขภาพที่ดี โดยสามารถเลือกได้ว่าจะ ทำบุญ หรือ ทำทาน ร่วมกันบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด ที่สนับสนุนโดยฟิลิป เวน ซึ่งท่านสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ทำบุญ พระสงฆ์อาพาธ มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของวัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร
เพราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ราว 300 - 400 คน ยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวก เพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาลและดูแลเรื่องการจ่ายยาและตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ


 
  • ทำทาน คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน มูลนิธิอิสรชน  กทม. เพื่อนของคนไร้ที่พึ่ง พัฒนา
ระบบสวัสดิการไทย เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกัน องค์กรพัฒนาสังคม รูปแบบอาสาสมัคร ทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ (คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วย ข้างถนน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลักดันด้านนโยบายต่อภาครัฐ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เขาต้องการ เพียงการมองเห็นจากคนในสังคม ว่าเขามีตัวตน ไม่ใช่เพียงเศษขยะที่มองอย่างน่ารังเกียจ


 
หมายเหตุ* สำหรับท่านสมาชิกที่บริจาคเป็นเงิน ทางฟิลิป เวนจะขอนำไปซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านเพิ่มต่อไป