Media

ฟิลิป เวน และสมาชิกฟิลิป เวน ร่วมบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน 255 ชุดและสิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 90,500 บาท ให้แก่มูลนิธิอิงบุญ ศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร เพื่อเป็นการทำบุญ ต้อนรับปี 2566

กรุงเทพฯ - ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนท่านสมาชิกฟิลิป เวน ได้เดินทางไปยังจ.พิจิตร เพื่อร่วมบริจาคและมอบชุดเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 255 ชุด และสิ่งของจำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 8 ลัง รวมมูลค่าทั้งหมด 90,500 บาท ให้แก่มูลนิธิอิงบุญ ศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร
 

โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะตำบลท้ายทุ่งเขต 2 พระครูสิริพิสุทธิสาร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม, เจ้าคณะตำบลเขาทราย พระครูพิริยสาธุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย, เจ้าอาวาสวัดจันทรังสี พระมหาสมหมาย ธมฺมเมธี, รองประธานศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พระบุณยกร ปสาโท ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมโอกาสนี้ยังให้ศีลให้พรแก่การทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ ให้คณะผู้บริหารและท่านสมาชิก ฟิลิป เวน ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ตลอดไป